Những câu nói tiếng Anh buồn về cuộc sống đầy tâm trạng 1

Những câu nói tiếng Anh buồn về cuộc sống đầy tâm trạng

Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, có những lúc công việc, học tập và những mối quan hệ không được như mong muốn khiến bạn phải chịu nhiều áp lực. Những câu nói tiếng Anh buồn về cuộc sống dưới đây tuy mang nhiều tâm trạng nhưng nó sẽ giúp bạn có được sự đồng cảm và sớm vượt qua những khó khăn đang gặp phải

Những câu nói tiếng Anh buồn về cuộc sống

A feeling of sadness and longing, That is not akin to pain, And resembles sorrow only As the mist resembles the rain. (Henry Wadsworth Longfellow)

Tạm dịch: Một cảm giác buồn bã và khao khát, Điều đó không giống với nỗi đau, Và giống như nỗi buồn chỉ khi sương mù giống như cơn mưa.

Sorrow is knowledge, those that know the most must mourn the deepest, the tree of knowledge is not the tree of life.

Dịch: Nỗi buồn là tri thức, những người hiểu rõ nhất phải thương tiếc sâu sắc nhất, cây tri thức không phải là cây sự sống.

It’s easy to cry when you realize that everyone you love will reject you or die. (Chuck Palahniuk)

Dịch: Thật dễ dàng để khóc khi bạn nhận ra rằng những người yêu quý bạn sẽ không chấp nhận bạn hoặc họ chết

Những câu nói tiếng Anh buồn về cuộc sống
Những câu nói tiếng Anh buồn về cuộc sống

The tragedy of life is not that it ends so soon, but that we wait so long to begin it. (William Mather Lewis)

Dịch: Bi kịch của cuộc sống không phải là nó kết thúc quá sớm, mà là chúng ta chờ đợi quá lâu để bắt đầu nó.

My feeling is that there is nothing in life but refraining from hurting others, and comforting those who are sad (Olive Schreiner)

Dịch: Cảm giác của tôi là không có gì trong cuộc sống ngoài việc kiềm chế không làm tổn thương người khác và an ủi những người đang buồn

As the light begins to intensify, so does my misery, and I wonder how it is possible to hurt so much when nothing is wrong. (Tabitha Suzuma)

Dịch: Khi ánh sáng bắt đầu mạnh lên, sự đau khổ của tôi cũng vậy, và tôi tự hỏi làm thế nào có thể làm tổn thương rất nhiều khi không có gì là sai.

Những câu nói tiếng Anh khiến bạn phải khóc

We must understand that sadness is an ocean, and sometimes we drown, while other days we are forced to swim (R.M. Drake)

Dịch: Chúng ta phải hiểu rằng nỗi buồn là một đại dương, và đôi khi chúng ta chết đuối, trong khi những ngày khác chúng ta buộc phải bơi

There is no point treating a depressed person as though she were just feeling sad, saying, ‘There now, hang on, you’ll get over it.’ Sadness is more or less like a head cold- with patience, it passes. Depression is like cancer (Barbara Kingsolver)

Dịch: Không có lý do gì để đối xử với một người trầm cảm như thể cô ấy chỉ cảm thấy buồn, nói rằng, “Bây giờ, chờ đợi, bạn sẽ vượt qua nó. Chuyện buồn ít nhiều giống như một cái đầu lạnh – với sự kiên nhẫn, nó sẽ qua đi. Trầm cảm giống như ung thư

Những câu nói buồn về cuộc sống bằng tiếng Anh
Những câu nói buồn về cuộc sống bằng tiếng Anh

Every man has his secret sorrows which the world knows not; and often times we call a man cold when he is only sad (Henry Wadsworth Longfellow)

Dịch: Mỗi người đều có những nỗi buồn thầm kín mà cả thế giới chẳng ai biết. Thường chúng ta gọi một người đàn ông là lạnh lùng nhưng thực ra anh ta chỉ đang buồn mà thôi

Sometimes we get sad about things and we don’t like to tell other people that we are sad about them. We like to keep it a secret. Or sometimes, we are sad but we really don’t know why we are sad, so we say we aren’t sad but we really are

Dịch: Đôi khi, chúng ta gặp chuyện buồn và không muốn nói cho ai biết. Chúng ta thích giữ bí mật hoặc thi thoảng chúng ta buồn nhưng không biết tại sao nên chúng ta cố tỏ ra là không buồn nhưng thực sự là có

Trên đây là một số câu nói buồn về cuộc sống bằng tiếng Anh. Hy vọng dù có gặp chuyện gì buồn trong cuộc sống thì bạn cũng sẽ tìm được cách giải quyết hợp lý. Cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp và thú vị khác đang chờ chúng ta khám phá

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *