Danh mục mã ngạch giáo viên tiểu học mới nhất năm 2019 1

Danh mục mã ngạch giáo viên tiểu học mới nhất năm 2019

Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Theo đó lương giáo viên tiểu học được tính theo 3 hạng. Mỗi hạng có mã ngạch riêng.

Mã ngạch giáo viên tiểu học mới nhất

Thông tư liên tịch số 21 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập cụ thể như sau:

 • Mã ngạch giáo viên tiểu học hạng 2 là V.07.03.07
 • Mã ngạch giáo viên tiểu học hạng 3 là V.07.03.08
 • Mã ngạch giáo viên tiểu học hạng 4 là V.07.03.09
Mỗi hạng có một mã ngạch giáo viên tiểu học riêng
Mỗi hạng có một mã ngạch giáo viên tiểu học riêng

Mỗi hạng giáo viên đều có mức yêu cầu nhất định trong đó giáo viên tiểu học hạng 2 có mức yêu cầu cao nhất. Xem thêm về quy định xếp hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học tại đây

Về đạo đức nghề nghiệp thì xét theo tiêu chuẩn chung bao gồm:

 • Có ý thức trau dồi đạo đức
 • Nêu cao tinh thần trách nhiệm
 • Giữ gìn phẩm chất, uy tín của nhà giáo
 • Gương mẫu trước học sinh
 • Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh
 • Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của học sinh

Mã ngạch giáo viên tiểu học cũ

Khác với việc xếp hạng giáo viên theo tiêu chuẩn mới nhất thì mã ngạch giáo viên tiểu học cũ quy định trong Quyết định 61/2005/QĐ-BNV về chức danh mã số ngạch viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa – Thông tin. Cụ thể

 • Mã ngạch giáo viên tiểu học cao cấp (hệ đại học, giáo viên tiểu học hạng II hiện nay) là: 15a.203
 • Mã ngạch giáo viên tiểu học chính (hệ cao đẳng, giáo viên tiểu học hạng III hiện nay) là: 15a.204
 • Mã ngạch giáo viên tiểu học (hệ trung cấp, giáo viên tiểu học hạng IV hiện nay) là: 15.114

Ngạch bậc lương giáo viên tiểu học 2019

Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học có hệ số bậc lương bằng ở ngạch cũ thì thực hiện xếp ngang bậc lương và phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) vào chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm

Danh mục mã ngạch giáo viên tiểu học mới nhất năm 2019 2

 • Với chức danh nghề nghiệp giáo viên sư phạm tiểu học hạng II sẽ được áp dụng theo hệ số lương của viên chức loại A (tức là từ hệ số lương 2,34 đến 4,98)
 • Với chức danh nghề nghiệp giáo viên sư phạm tiểu học hạng II sẽ được áp dụng hệ số lương viên chức theo loại A0 (tức là từ hệ số lương từ 2,1 đến 2,89)
 • Với chức danh nghề nghiệp giáo viên sư phạm tiểu học hạng IV sẽ được áp dụng với hệ số lương viên chức theo loại B (tức là hệ số lương từ 1,86 đến 4,06)

Ví dụ cách tính lương giáo viên tiểu học

Nếu 1 giáo viên đã xếp ngạch giáo viên tiểu học (mã số 15.114), thuộc bậc 4, hệ số lương 2,46 tính từ ngày 1.2.2013. Nhưng nay được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) thì xếp bậc 4, hệ số lương 2,46 của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV kể từ ngày ký quyết định; thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 1.2.2013.

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *