Các bài tuyển chọn có trong đề thi lớp 8 học kì 1 môn toán 1

Các bài tuyển chọn có trong đề thi lớp 8 học kì 1 môn toán

Đề thi lớp 8 học kì 1 môn toán được Bộ Giáo Dục tổng hợp và chia đều cho các trường trong bộ, với yêu cầu đảo đề, đảo câu sẽ giúp các giáo viên tạo ra các đề khác nhau và có thể phân biệt được thứ hạng học sinh trong lớp

Các bài tuyển chọn có trong đề thi lớp 8 học kì

A. TRẮC NGHIỆM: (2,5 điểm)

Học sinh chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài.

(Ví dụ :Câu 1 chọn ý A thì ghi 1A)

Câu 1. Biểu thức còn thiếu của hằng đẳng thức: (x – y)² = x² – …..+y² là:

A. 4xy B. – 4xy C. 2xy D. – 2xy

Câu 2. Kết quả của phép nhân: ( – 2x²y).3xy³ bằng:

Đề thi lớp 8 học kì 1
Đề thi lớp 8 học kì 1

 

Câu 3. Kết quả của rút gọn biểu thức:

Đề thi lớp 8 học kì 1
Đề thi lớp 8 học kì 1
A. x² + 4x – 2 B. x² – 4x + 4 C.x² + 4x + 4 D. B. x² – 4x – 2

Câu 4.Phân thức nghịch đảo của phân thức Các bài tuyển chọn có trong đề thi lớp 8 học kì 1 môn toán 2 là phân thức nào sau đây :

Đề thi lớp 8 học kì 1
Đề thi lớp 8 học kì 1

Câu 5.Phân thức đối của phân thức Các bài tuyển chọn có trong đề thi lớp 8 học kì 1 môn toán 3 là:

Đề thi lớp 8 học kì 1
Đề thi lớp 8 học kì 1

Câu 6.Hình nào sau đây có 4 trục đối xứng ?

A. Hình thang cân B. Hình bình hành C. Hình chữ nhật D. Hình vuông

Câu 7.Cho hình thang ABCD có AB // CD, thì hai cạnh đáy của nó là :

A. AB ; CD B. AC ;BD C. AD; BC D. Cả A, B, C đúng

Câu 8. Cho hình bình hành ABCD có số đo góc A = 105°, vậy số đo góc D bằng:

A. 70° B. 75° C. 80° D. 85°

Câu 9. Một miếng đất hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh lần lượt là 4m và 6m ; người ta
làm bồn hoa hình vuông cạnh 2m, phần đất còn lại để trồng cỏ, hỏi diện tích trồng cỏ là
bao nhiêu m²?

A. 24 B. 16 C. 20 D. 4

Câu 10. Số đo một góc trong của ngũ giác đều là bao nhiêu độ ?

A. 120° B. 108° C. 72° D. 90°

B. TỰ LUẬN ĐỀ tHI lỚP 8 KÌ 1 (7,5 điểm)

Bài 1 (1,25 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) x²y – 2xy² + y³

b) x³ + 2 – 2x² – x

Bài 2 (1,25 điểm) Cho 2 đa thức: A = 6x³ + 7x² – 4x + m² – 6m + 5 và B = 2x + 1

 1. Tìm đa thức thương và dư trong phép chia A cho B
 2. Tìm m để A chia hết cho B.

Bài 3. (1,5 điểm) Thực hiện rút gọn các biểu thức:

Các bài tuyển chọn có trong đề thi lớp 8 học kì 1 môn toán 4

Bài 4. (3,5 điểm)

Cho △ABC gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC; và M, N,
P, Q theo thứ tự là trung điểm các đoạn thẳng DA, AE, EF, FD.

 1. Chứng minh: EF là đường trung bình của tam giác ABC
 2. Chứng minh: Các tứ giác DAEF; MNPQ là hình bình hành
 3. Khi tam giác ABC vuông tại A thì các tứ giác DAEF; MNPQ là hình gì? Chứng
  minh?
 4. Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác MNPQ là hình vuông?

Đề thi lớp 8 giữa học kì 1 ĐỀ CHÍNH THỨC 2018

A. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm)

Học sinh chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài:
(Ví dụ: Câu 1 chọn ý A thì ghi 1A)

Câu 1. Vế phải của hằng đẳng thức: x³ – y³=……… là:

A.  (x – y)(x² + xy + y²) B.  (x + y)(x² + xy + y²) C.  (x – y)(x² – xy + y²) D. (x – y)(x² + 2xy + y²)

Câu 2 Kết quả của phép chia: –15x³y²: 5x²y bằng:

A. 5x²y B. 3xy C. – 3xy D. – 3x²y

Câu 3: Rút gọn biểu thức Các bài tuyển chọn có trong đề thi lớp 8 học kì 1 môn toán 5được kết quả nào sau đây ?

A. x² – 3x – 1 B. x² + 3x – 1 C. x² – 2x – 1 D. x² – 2x + 1

Câu 4. Phân thức đối của phân thức Các bài tuyển chọn có trong đề thi lớp 8 học kì 1 môn toán 2là phân thức :

Đề thi lớp 8 học kì 1
Đề thi lớp 8 học kì 1

Câu 5. Điều kiện xác định của phân thức Các bài tuyển chọn có trong đề thi lớp 8 học kì 1 môn toán 7 là:

A. x ≠ y B. x ≠ – y C. x ≠ 1 D. x ≠ 0 ; y ≠ 0

Câu 6. Hình nào sau đây không có trục đối xứng ?

A. Hình thang cân B. Hình bình hành C. Hình chữ nhật D. Hình vuông

Câu 7. Cho hình thang ABCD có AB // CD, thì độ dài đường trung bình của hình thang
được tính theo công thức nào sau đây ?

Đề thi lớp 8 học kì 1
Đề thi lớp 8 học kì 1

Câu 8.Tứ giác ABCD có số đo góc A=75° ; góc B=115° ; góc C = 100° . Vậy số đo góc D bằng:

A. 70° B. 75° C. 80° D. 85°

Câu 9. Một hình vuông có diện tích bằng diện tích một hình chữ nhật có chiều rộng 2 m
và chiều dài 8m, độ dài cạnh hình vuông là:

A. 2m B. 4m C. 6m D. 8m

Câu 10. Hình đa giác lồi 6 cạnh có bao nhiêu đường chéo

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1: (1.5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Đề thi lớp 8 học kì 1
Đề thi lớp 8 học kì 1

Bài 2: (2,0 điểm)

Đề thi lớp 8 học kì 1
Đề thi lớp 8 học kì 1

Bài 3: (3,5 điểm) Cho △ABC trung tuyến AD, gọi E là trung điểm của AB, N là điểm đối xứng của điểm D qua E.

 1. Chứng minh: Tứ giác ANBD là hình bình hành
 2. Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác ANBD là :
  a) Hình chữ nhật
  b) Hình thoi
  c) Hình vuông

 

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *