Tổng hợp các đề kiểm tra chương 4 Đại số 10 năm 2019 1

Tổng hợp các đề kiểm tra chương 4 Đại số 10 năm 2019

Đề kiểm tra chương 4 Đại số 10 – Bất đẳng thức và bất phương trình được biên soạn theo hình thức ra đề trắc nghiệm, tự luận hoặc trắc nghiệm với tự luận. Đề kiểm tra này giúp các em học sinh tự kiểm tra lại những kiến thức đã học, thử sức và nắm vững các dạng bài khác nhau.

Đề kiểm tra chương 4 đại số 10 – Trường THPT Bến Tre

Đề kiểm tra chương 4 Đại số 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 10 câu (4 điểm), phần tự luận gồm 6 câu (6 điểm), học sinh làm bài kiểm tra Toán trong thời gian 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chương 4 – bất đẳng thức và bất phương trình.

Tổng hợp các đề kiểm tra chương 4 Đại số 10 năm 2019 2

Tổng hợp các đề kiểm tra chương 4 Đại số 10 năm 2019 3

Chi tiết về nội dung kiểm tra

Phần trắc nghiệm khách quan:(TNKQ – mỗi ý đúng được 0,4 điểm).

Câu 1: Hiểu tính chất bất đẳng thức.
Câu 2: Nhận biết định lý dấu của nhị thức bậc nhất.
Câu 3: Hiểu dấu nhị thức bậc nhất giải bất phương trình.
Câu 4: Hiểu cách giải hệ bất phương trình.
Câu 5: Nhận biết định lý dấu tam thức bậc hai.
Câu 6: Nhận biết nghiệm của bất phương trình bậc hai.
Câu 7: Hiểu tập nghiệm bất phương trình.
Câu 8: Vận dụng định lý về dấu của nhị thức bậc nhất và dấu tam thức bậc hai để tìm tập xác định của một hàm chứa căn.
Câu 9: Vận dụng dấu tam thức bậc hai xét dấu các hệ số a, b, c của f(x) = ax^2 + bx + c.
Câu 10: Hiểu nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Phần tự luận:

Câu 11. Hiểu cách giải hệ bất phương trình.

Câu 12.

 1. Vận dụng giải bất phương trình tích là tích của các nhị thức bậc nhất.
 2. Vận dụng giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu.

Câu 13. Vận dụng nâng cao các phương pháp bất đẳng thức để tìm GTLN – GTNN của biểu thức.

Câu 14: Cho bất phương trình bậc hai có chứa tham số.

 1. Hiểu cách giải bất phương trình bậc hai.
 2. Vận dụng tam thức bậc 2 tìm m để bất phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước.

Đề kiểm tra chương 4 đại số 10 – Trường THPT Đoàn Thượng

Đề kiểm tra chương 4 Đại số 10 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương gồm 2 mã đề:

 • Đề chẵn
 • Đề lẻ.

Đề kiểm tra theo hình thức tự luận với 6 bài toán, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chương 4 – bất đẳng thức và bất phương trình.

Tổng hợp các đề kiểm tra chương 4 Đại số 10 năm 2019 4

Tổng hợp các đề kiểm tra chương 4 Đại số 10 năm 2019 5

Nội dung kiểm tra

 • Tìm m để f(x) = (m + 1)x^2 – 4x + 1 không âm với mọi x thuộc R.
 • Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a^2 + b^2 + c^2 = 3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P = 1/(3 – ab) + 1/(3 – bc) + 1/(3 – ca).
 • Giải các bất phương trình.

Đề kiểm tra chương 4 đại số 10 – Trường THPT Võ Thành Trinh

Đề kiểm tra chương 4 Đại số 10 – trường Võ Thành Trinh – An Giang bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 1 tiết (45 phút), nội dung kiểm tra thuộc chương 4 – Bất đẳng thức và bất phương trình.

Tổng hợp các đề kiểm tra chương 4 Đại số 10 năm 2019 6

Nội dung kiểm tra

Biết rằng miền xác định của bất phương trình √(6 − 3x)+ 1/√(x + 1) > 2 là nửa khoảng (a; b]. Giá trị của S = 2a + b bằng bao nhiêu?

Cho các số dương a, b, c thỏa mãn abc = 8. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = (a + b)(b + c)(c + a).

Mệnh đề nào sau đây sai?

 1. Nếu a > b thì a2 > b2.
 2. Nếu a > b thì a + c > b + c.
 3. Nếu a < b thì a3 < b3.
 4. Nếu a < b và b < c thì a < c.

Đề kiểm tra chương 4 đại số 10 – Trường THPT Bùi Thị Xuân

Đề kiểm tra chương 4 Đại số 10 năm 2017 – 2018 trường Bùi Thị Xuân – Lâm Đồng gồm

 • 17 câu hỏi trắc nghiệm
 • 3 bài toán tự luận
 • Thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chương 4 – Bất đẳng thức và bất phương trình.

Tổng hợp các đề kiểm tra chương 4 Đại số 10 năm 2019 7

Tổng hợp các đề kiểm tra chương 4 Đại số 10 năm 2019 8

Tổng hợp các đề kiểm tra chương 4 Đại số 10 năm 2019 9

Nội dung bài kiểm tra

 • Với giá trị nào của m thì phương trình (m – 3)x2 + (m – 3)x – (m + 1) = 0 có hai nghiệm trái dấu?
 • Với giá trị nào của m thì phương trình 2x2 + 2(m – 1)x + 3 – m = 0 có hai nghiệm phân biệt cùng dương?
 • Bất phương trình x2 ≥ 1 tương đương với bất phương trình nào sau đây?

XEM THÊM:

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *