Những tiêu chí đánh giá chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học 1

Những tiêu chí đánh giá chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học

Đánh giá chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT. Thông tư nêu rõ những tiêu chí đánh giá về phẩm chất nghề nghiệp, quản trị nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục, phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội. Dưới đây là nội dung chi tiết

Đánh giá chuẩn hiệu trưởng tiểu học theo phẩm chất nghề nghiệp

Về đạo đức nghề nghiệp

Hiệu trưởng phải có đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực và tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường, có năng lực phát triển chuyên môn và nghiệp vụ bản thân. Có 3 mức đạo đức nghề nghiệp là

Mức đạt: thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo trong nhà trường;

Mức khá: chỉ đạo phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện vi phạm đạo đức của giáo viên, nhân viên, học sinh; chủ động sáng tạo trong xây dựng các nội quy, quy định về đạo đức nhà giáo trong nhà trường;

Mức tốt: có ảnh hưởng tích cực tới cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức trong nhà trường.

Về tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường

Mức đạt: có tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho tất cả học sinh;

Mức khá: lan tỏa tư tưởng đổi mới đến mọi thành viên trong nhà trường;

Mức tốt: có ảnh hưởng tích cực tới cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường.

Về năng lực phát triển chuyên môn và nghiệp vụ bản thân

Mức đạt: đạt chuẩn trình độ đào tạo và hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; có kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân; cập nhật kịp thời các yêu cầu đổi mới của ngành về chuyên môn, nghiệp vụ;

Mức khá: đổi mới, sáng tạo trong việc vận dụng các hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bản thân;

Mức tốt: hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

đánh giá chuẩn hiệu trưởng tiểu học
đánh giá chuẩn hiệu trưởng tiểu học

Tiêu chí đánh giá về quản trị nhà trường

  • Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường
  • Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh
  • Quản trị nhân sự nhà trường
  • Quản trị tổ chức hành chính trong nhà trường
  • Quản trị tài chính nhà trường
  • Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ dạy học, giáo dục của nhà trường
  • Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường

Tiêu chí đánh giá về xây dựng môi trường giáo dục

Xây dựng văn hóa của nhà trường, quy tắc ứng xử theo quy định

Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường

Xây dựng trường học an toàn, chống bạo lực học đường

Tiêu chí phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

Phối hợp giữa nhà trường, gia định, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh và phát triển nhà trường

Hiệu trưởng cần có khả năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin

Về sử dụng ngoại ngữ

Mức đạt: giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ

Mức khá: chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ cho giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường

Mức tốt: sử dụng ngoại ngữ thành thạo, tạo lập môi trường phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ cho giáo viên, nhân viên và học sinh

Về ứng dụng công nghệ thông tin

Mức đạt: sử dụng được một số công cụ công nghệ thông tin thông dụng trong quản lý nhà trường

Mức khá: sử dụng các phần mềm quản lý nhà trường

Mức tốt: tạo lập được môi trường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học quản trị nhà trường

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *