Tìm hiểu công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học theo Module TH 34 1

Tìm hiểu công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học theo Module TH 34

Công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học được nêu trong Module TH 34. Vì nội dung của Module này rất dài nên Edugreen chỉ đi sâu vào những vấn đề chính về vai trò và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm đối với lớp tiểu học

Tổng quan về công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học

Giáo viên chủ nhiệm trong trường phổ thông có vai trò quan trọng vì họ là đại diện của Hiệu trưởng, quản lý và tổ chức thực hiện giáo dục toàn diện học sinh ở một lớp học. GVCN có nhiệm vụ và nội dung hoạt động khác với các giáo viên không làm chủ nhiệm lớp

GVCN lớp ở trường tiểu học là cầu nối giữa Ban giám hiệu với tập thể lớp và từng học sinh nên phải tham gia sinh hoạt của cả 2 tập thể. Giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò vừa là thầy cô giáo, vừa là một nhà quản lý cho nên vừa phải giảng dạy những môn học trên lớp, vừa phải chỉ đạo các hoạt động của tập thể lớp

Nội dung công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học

Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học

Nhiệm vụ của GVCN lớp tiểu học là những công việc nhằm thay mặt Hiệu trưởng quản lý quá trình giáo dục toàn diện một lớp học. Giáo viên phải làm tất cả những công việc để phối hợp tổ chức tốt việc khai thác tiềm năng trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh.

Việc xác định nhiệm vụ công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học cần dựa trên cơ sở

 • Mục tiêu phải đạt của công tác chủ nhiệm
 • Những yếu tố ảnh hưởng và chi phối quá trình thực hiện mục tiêu

Nhiệm vụ 1: Quản lý toàn diện học sinh 1 lớp học: quản lý sĩ số, phân loại học sinh theo mục tiêu

Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu đặc điểm hoàn cảnh gia đình học sinh để tổ chức phối hợp giáo dục học sinh (thông tin về bố mẹ, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp, điều kiện kinh tế..)

Nhiệm vụ 3: Lên kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo trong từng tuần, từng tháng, học kỳ và cả năm học

Nhiệm vụ 4: Nhận xét, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. Kết thúc năm học phải bàn giao hồ sơ công tác chủ nhiệm lớp cho cán bộ văn phòng và bàn giao tình hình lớp cho giáo viên chủ nhiệm mới

Công tác chủ nhiệm ở lớp tiểu học
Công tác chủ nhiệm ở lớp tiểu học

Yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học

 • Phải có trí: không chỉ là kiến thức môn học mà giáo viên phải có thêm kiến thức, nghệ thuật giáo dục, quản lý giáo dục, về các kiến thức khoa học xã hội, nhân văn và chính trị
 • Phải có tâm: đam mê với nghề. Gương mẫu trong công việc, tích cực nghiên cứu, lối sống trong sáng, vị tha, luôn hướng tới chân thiện mĩ
 • Phải có tầm: tầm là biết thiết kế toàn diện, xây dựng kế hoạch làm công tác giáo dục học sinh, biết tư vấn, bồi dưỡng học sinh

Chức năng của giáo viên chủ nhiệm ở tiểu học

 • Phát hiện, bồi dưỡng và bầu ra cán bộ lớp, phân công nhiệm vụ giúp lớp tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động được giao
 • Định hướng, tư vấn, giúp lớp thực hiện hoạt động
 • Tổng hợp tình hình và đề xuất các giải pháp để tham mưu cho trường về công tác giáo dục, rèn luyện của học sinh
 • Nắm chắc tư tưởng, tinh thần, thái độ và kết quả học tập của từng học sinh để từ đó phối hợp với gia đình giúp đỡ học sinh tiến bộ hơn

Hồ sơ về công tác chủ nhiệm lớp tiểu học

 • Sổ chủ nhiệm
 • Kế hoạch công tác chủ nhiệm hàng tháng
 • Sổ ghi các nội dung thu chi quỹ lớp và các khoản thu khác
 • Sổ liên lạc với gia đình học sinh
 • Nội quy lớp
 • Sổ thi đua của lớp

Các văn bản liên quan đến công tác chủ nhiệm

 • Sổ theo dõi kết quả học tập của HS để phối hợp với GV dạy lớp lên kế hoạch nâng HS kém hoặc bồi dưỡng HS giỏi, Sổ điểm.
 • Giáo án lên lớp tiết chủ nhiệm và sinh hoạt dưới cờ: dùng thuật ngữ giáo án để thể hiện tính nghiêm túc về mặt trách nhiệm chứ thật ra sự cần thiết ở đây chính là phải chắt lọc thông tin rõ ràng khúc chiết và tuyệt đối không được cháy giáo án.
 • Các bài kiểm tra chuyên môn.
 • Các bài báo cáo, bài tập về nhà để kiểm tra.
 • Sổ cập nhật những thông tin khẩn cấp.
 • Sổ họp phụ huynh học sinh, Biên bản các cuộc họp phụ huynh học sinh.
 • Sổ theo dõi những các hoạt động ngoài giờ lên lớp, chương trình phụ đạo và bồi dưỡng HS giỏi..

Như vậy công tác giáo viên chủ nhiệm ở tiểu học cần đầu tư công sức, sự tâm huyết, đòi hỏi giáo viên vừa có tài vừa có đức. Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm rất quan trọng giúp tập thể lớp và cá nhân học sinh phát triển toàn diện.

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *