các ngành của trường đại học ngoại thương tphcm

Các ngành và chỉ tiêu của trường Đại học Ngoại thương tpHCM

Chuyên ngành đào tạo, mã xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu, các ngành của trường đại học ngoại thương tphcm cần chú ý:

  • Nếu trường Đại học Ngoại thương HCM không thể tuyển đủ chỉ tiêu dành cho những chương trình tiến theo phương thức xét tuyển kết hợp, những chỉ tiền con thiếu sẽ được chuyển sang chương trình tuyển sinh khác, còn được gọi là chương trình tuyển sinh theo tiêu chuẩn tương ứng với các ngành/chuyên ngành của các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và chường trình định hướng phát triển ngề nghiệp theo kết quả của kì thì THPT Quốc gia năm 2019.
  • Đặc biệt, đối với những chuyên ngành như Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hường nghề phế quốc tệ được giảng dạy ở Cơ sở 2, nếu trường hợp không thể tuyển đủ chỉ tiêu phương thức kế hợp, chỉ tiêu tuyeenrsinh sẽ được chuyển sang những phương thức tuyển sinh khác như xét tuyển kết hợp, chỉ tiêu xét tuyển cũng đượcchuyển sang phương thức xét tuyển theo kết quả cuối cùng của kì thì THPT Quốc gia năm 2019 của Cơ sở 2.
các ngành của trường đại học ngoại thương tphcm
Các ngành của trường đại học ngoại thương tphcm

Các ngành của trường đại học ngoại thương TPHCM 2019

Thông tin về danh sách các ngành, tổ hợp môn xét tuyển, chuyên ngành đào tạo, mã xét tuyển, chỉ tiêu của từng phương thức xét tuyển đã được xác định theo bảng ở dưới đây:

Tên ngành, chuyên ngành Mã xét tuyển Tổ hợp môn xét tuyển*/ Xét tuyển kết hợp Chỉ tiêu Ghi chú
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019
I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ PHÍA BẮC

– Ký hiệu trường NTH

A. TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI 2150
1. Ngành Kinh tế NTH01 660 Điểm các môn xét tuyển nhân

hệ số 1

Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06,D07 520
Chuyên ngành Thương mại quốc tế A00,A01,D01,D07 140
2. Ngành Kinh tế quốc tế 290
Chuyên ngành Kinh tế quốc tế A00,A01,D01,D03,D07 190
Chuyên ngành Kinh tế và phát triển quốc tế A00,A01,D01.D07 100
3. Ngành Luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế A00,A01,D01,D07 120
4. Ngành Quản trị Kinh doanh,

chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế

NTH02 A00,A01,D01,D07 220
5. Ngành Kinh doanh quốc tế 170
Chương trình tiêu chuẩn của ngành Kinh doanh quốc tế A00,A01,D01,D07 140
Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản A00,A01,D01,D07 30
6. Ngành Tài chính – Ngân hàng NTH03 290
Chương trình tiêu chuẩn
Chuyên ngành Tài chính Quốc tế A00,A01,D01,D07 150
Chuyên ngành Phân tích và đầu tư tài chính A00,A01,D01,D07 70
Chuyên ngành Ngân hàng A00,A01,D01,D07 70
7. Ngành Kế toán 110
Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán A00,A01,D01,D07 80
Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA A00,A01,D01,D07 30
8. Ngành ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại NTH04 D01 130 Điểm  môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, các môn khác nhân

hệ số 1 và quy về thang điểm 30 theo quy định của Bộ GD&ĐT

9. Ngành ngôn ngữ Pháp, chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại NTH05 D01, D03 45
10. Ngành ngôn ngữ Trung, chuyên ngành Tiếng Trung thương mại NTH06 D01, D04 45
11. Ngành ngôn ngữ Nhật, chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại NTH07 D01, D06 70
B. CƠ SỞ QUẢNG NINH 150
1. Ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán NTH08 A00,A01,D01,D07 70 Điểm các môn xét tuyển nhân hệ số 1
2. Ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế A00,A01,D01,D07 80
II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -CƠ SỞ II TẠI TP HỒ CHÍ MINH – Ký hiệu trường NTS 680
1. Ngành Kinh tế, Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại NTS01 A00,A01,D01, D06,D07 380 Điểm các môn xét tuyển nhân hệ số 1
3. Ngành Quản trị kinh doanh,

chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế

A00,A01,D01,D07 100
4. Ngành Tài chính – Ngân hàng,

chuyên ngành Tài chính quốc tế

NTS02 A00,A01,D01,D07 100
5. Ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, chương trình tiêu chuẩn A00,A01,D01,D07 100
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT HỢP ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH
TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI 510
1. Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại
Chương trình tiên tiến TT1 Xét tuyển kết hợp 80
Chương trình chất lượng cao CLC1 Xét tuyển kết hợp 80
2. Ngành/chuyên ngành Kinh tế quốc tế
Chương trình chất lượng cao CLC2 Xét tuyển kết hợp 50
3. Ngành Kinh doanh quốc tế
Chương trình kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản CLC3 Xét tuyển kết hợp 40
Chương trình logistic và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế CLC4 Xét tuyển kết hợp 50
4. Ngành Quản trị kinh doanh/ chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế
Chương trình tiên tiến TT2 Xét tuyển kết hợp 80
Chương trình chất lượng cao CLC5 Xét tuyển kết hợp 50
5. Ngành/chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Chương trình chất lượng cao CLC6 Xét tuyển kết hợp 50
6. Ngành Kế toán
Chương trình Kế toán kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA CLC7 Xét tuyển kết hợp 40
CƠ SỞ II – TP. HỒ CHÍ MINH 270
1. Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại
Chương trình chất lượng cao CLC8 Xét tuyển kết hợp 120
2. Ngành Kinh doanh quốc tế
Chương trình logistic và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế CLC9 Xét tuyển kết hợp 50
3. Ngành Quản trị kinh doanh/ chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế
Chương trình chất lượng cao CLC10 Xét tuyển kết hợp 50
4. Ngành/chuyên ngành Tài chính-ngân hàng
Chương trình chất lượng cao CLC11 Xét tuyển kết hợp 50
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT HỢP

ĐỐI VỚI NGÀNH NGÔN NGỮ, CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ THƯƠNG MẠI

TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI 90
1. Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại NN1 Xét tuyển kết hợp 40
2. Ngành Ngôn ngữ Pháp, chuyên ngành Tiếng Pháp Thương mại NN2 Xét tuyển kết hợp 15
3. Ngành Ngôn ngữ Trung, chuyên ngành Tiếng Trung Thương mại NN3 Xét tuyển kết hợp 15
4. Ngành Ngôn ngữ Nhật, chuyên ngành Tiếng Nhật Thương mại NN4 Xét tuyển kết hợp 20
TỔNG CHỈ TIÊU ĐẠI HỌC 3850

*Các tổ hợp môn xét tuyển các nhành, chuyên ngành:

  • A00: Toán, Lý, Hoá
  • A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
  • D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
  • D02: Toán, Văn, Tiếng Nga
  • D03: Toán, Văn, Tiếng Pháp
  • D04: Toán, Văn, Tiếng Trung
  • D06: Toán, Văn, Tiếng Nhật
  • D07: Toán, Hóa,Tiếng Anh

Nguồn tham khảo: http://cs2.ftu.edu.vn/

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *