Các dạng bài tập hóa 11 học sinh cần Lưu Ý 1

Các dạng bài tập hóa 11 học sinh cần Lưu Ý

Với việc áp dụng những kiến thức vào giải các dạng bài tập hóa 11 sẽ giúp các bạn học sinh trau dồi, củng cố được kiến thức đã học. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu và phân dạng các dạng bài tập hóa 11, các bạn học sinh dựa vào đó để ôn tập và rèn luyện để đạt được kết quả tốt nhất.

Tổng hợp các dạng bài tập hóa 11

Chương 1: Sự điện li

Các dạng bài tập hóa 11
Sự điện li

Sự điện li hay ion hóa là quá trình một nguyên tử hay phân tử tích một điện tích âm hay dương bằng cách nhận thêm hay mất đi electron để tạo thành các ion, thường đi kèm các thay đổi hóa học khác. Ion dương được tạo thành khi chúng hấp thụ đủ năng lượng (năng lượng này phải lớn hơn hoặc bằng thế năng tương tác của electron trong nguyên tử) để giải phóng electron, những electron được giải phóng này được gọi là những electron tự do. Năng lượng cần thiết để xảy ra quá trình này gọi là năng lượng ion hóa. Ion âm được tạo thành khi một electron tự do nào đó đập vào một nguyên tử mang điện trung hòa ngay lập tức bị giữ lại và thiết lập hàng rào thế năng với nguyên tử này, vì nó không còn đủ năng lượng để thoát khỏi nguyên tử này nữa nên hình thành ion âm.

Các dạng bài tập hóa 11 – chương Sự điện li

 • Dạng 1: Bài tập lý thuyết về sự điện li, chất điện li, viết phương trình điện li
 • Dạng 2: Phương pháp bảo toàn điện tích
 • Dạng 3: Phương pháp tính pH
 • Dạng 4: Các dạng bài tập về sự điện li
 • Dạng 5: Dạng bài tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch
 • Dạng 6: Phản ứng thủy phân muối

Chương 2: Nhóm Nitơ, Photpho

Vị trí của nhóm nitơ – phốt pho trong bảng tuần hoàn: Nhóm nitơ – photpho là nhóm VA trong bảng tuần hoàn nên cấu hình electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng đều có 5 electron: ns2np3

Tính chất chung của các nguyên tố nhóm VA

 • Số oxi hóa  của các nguyên tố trong nhóm có thể tăng từ -3, 0, +1, +2, +3, +5

Các đơn chất có số oxi hóa 0 nên có thể tăng hay giảm, nghĩa là tùy theo đối tượng tham gia phản ứng mà mỗi nguyên tố có thể cho (khử) hay nhận (oxi hóa) electron.

 • Các nguyên tố nhóm VA đều tạo được hợp chất với hidro có công thức RH3 có thể thu H+ (tạo ra một liên kết phối trí giữa R và H+) nên RH3 có tính bazơ.
 • Các nguyên tố nhóm VA, tính axit của các oxit và hidroxit tương ứng giảm dần đồng thời tính bazơ tăng dần.

Nhóm Nitơ, Photpho chắc chắn không thể bỏ qua. Bởi vì các dạng bài tập hóa 11 của chương này xuất hiện khá nhiều trong đề thi Đại Học và đề thi Học Sinh Giỏi. Đây là một phần kiến thức khá rộng, những phương trình phản ứng xảy ra phức tạp, khó nhớ.

Các dạng bài tập hóa 11 – chương Nhóm Nitơ, Photpho

 • Dạng 1: Bài tập về tính chất hóa học và phương pháp điều chế N2, NH3, HNO3, muối nitrat
 • Dạng 2: Phương pháp nhận biết các chất trong Nhóm Nitơ
 • Dạng 3: Viết và cân bằng phương trình hóa học Nhóm Nitơ
 • Dạng 4: Các dạng bài tập về Amoni
 • Dạng 5: Các dạng bài tập về axit nitric
 • Dạng 6: Nhiệt phân muối nitrat
 • Dạng 7: Bài tập về axit phophoric
 • Dạng 8: Bài tập về phân bón

Chương 3: Nhóm Cacbon, Silic

Các dạng bài tập hóa 11

Là nhóm IVA trong bảng HTTH, gồm các nguyên tố như Cacbon, Silic, Germani, Thiếc, Chì. Trong chương trình hóa học lớp 11 chúng ta học hai nguyên tố tiêu biểu là cacbon & silic.

Đây là nhóm á kim điển hình tức là vừa có tính kim loại (cho e) và tính phi kim (nhận e).

Các hợp chất của chúng có tính lưỡng tính.

Các dạng bài tập hóa 11 – Nhóm Cacbon, Silic

 • Dạng 1: Bài tập lý thuyết về tính chất hóa học của Cacbon, Silic
 • Dạng 2: Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm
 • Dạng 3: Bài toán khử oxit kim loại bằng C và CO
 • Dạng 4: Các dạng bài tập về muối Cacbonat
 • Dạng 5: Các dạng bài tập về Silic và hợp chất

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Hóa hữu cơ hay hóa học hữu cơ là một phân ngành hóa học nghiên cứu về cấu trúc, tính chất, thành phần và phản ứng hóa học của những hợp chất hữu cơ và vật liệu hữu cơ (các hợp chất chứa cacbon). Nghiên cứu cấu trúc xác định thành phần hóa học và công thức của hợp chất. Nghiên cứu tính chất bao gồm các tính chất vật lý và hóa học, và đánh giá khả năng phản ứng hóa học để hiểu được hành vi của chúng. Nghiên cứu các phản ứng hữu cơ bao gồm tổng hợp hóa học các sản phẩm tự nhiên, thuốc và polyme, và nghiên cứu các phân tử hữu cơ riêng lẻ trong phòng thí nghiệm và thông qua nghiên cứu lý thuyết (trong silico).

Các dạng bài tập hóa 11 – chương Đại cương về hóa học hữu cơ

 • Dạng 1: Bài tập lý thuyết về hợp chất hữu cơ
 • Dạng 2: Dạng bài tập gọi tên hợp chất hữu cơ
 • Dạng 3: Các viết đồng phân của hợp chất hữu cơ
 • Dạng 4: Xác định công thức hóa học hợp chất hữu cơ
 • Dạng 5: Xác định hàm lượng nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Chương 5: Hidrocacbon no

Là các hợp chất hữu cơ mà phân tử chỉ gồm carbon và hydro.Chúng lại được chia thành hydrocarbon no, hydrocarbon không no, xycloparafin và hydrocarbon thơm.

Các dạng bài tập hóa 11 – chương Hidrocacbon no

 • Dạng 1: Dạng bài tập về đồng phân, gọi tên Ankan, Xicloankan
 • Dạng 2: Phản ứng halogen hóa Ankan
 • Dạng 3: Phản ứng oxi hóa ankan
 • Dạng 4: Phản ứng đề hidro hóa và cracking ankan
 • Dạng 5: Các dạng bài tập về Xicloankan

Chương 6: Hidrocacbon không no

Hidrocacbon không no là hidrocacbon có chứa ít nhất một liên kết đôi trở lên trong cấu trúc phân tử của nó nhưng không có dạng mạch vòng như hidrocacbon thơm mà chỉ có dạng mạch thẳng hoặc phân nhánh.

Các dạng bài tập hóa 11 – chương Hidrocacbon không no

 • Dạng 1: Bài tập tính chất hóa học của Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 2: Dạng bài tập Đồng phân, danh pháp của Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 3: Phản ứng cộng của Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 4: Phản ứng đốt cháy của Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 5: Phản ứng oxi hóa Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 6: Phản ứng tráng gương của Ankin

Chương 7: Hidrocacbon thơm, Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

Các dạng bài tập hóa 11

Chương Hidrocacbon thơm gồm

 • Benzen và đồng đẳng
 • Stiren – Naphtalen
 • Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Các dạng bài tập hóa 11 – chương Hidrocacbon thơm

 • Dạng 1: Cách viết đồng phân, gọi tên Benzen và đồng đẳng
 • Dạng 2: Nhận biết, điều chế Benzen và đồng đẳng
 • Dạng 3: Dạng bài tập tính chất hóa học của Benzen và đồng đẳng
 • Dạng 4: Phản ứng thế của Benzen
 • Dạng 5: Phản ứng trùng hợp của Stiren
 • Dạng 6: Phản ứng oxi hóa Benzen và đồng đẳng
 • Dạng 7: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Chương 8: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

 • Dẫn xuất halogen của hidrocacbon
 • Ancol
 • Phenol

Các dạng bài tập hóa 11 – chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

 • Dạng 1: Bài tập lý thuyết về dẫn xuất halogen, ancol, phenol
 • Dạng 2: Cách viết đồng phân, gọi tên dẫn xuất halogen
 • Dạng 3: Cách viết đồng phân, gọi tên Ancol, Phenol
 • Dạng 4: Bài tập về dẫn xuất halogen
 • Dạng 5: Ancol phản ứng với kim loại kiềm
 • Dạng 6: Phenol phản ứng với kim loại kiềm và dung dịch kiềm
 • Dạng 7: Phản ứng tách nước của Ancol
 • Dạng 8: Phản ứng oxi hóa ancol
 • Dạng 9: Độ rượu – Điều chế, nhận biết Ancol

Chương 9: Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

 • Anđehit: là hợp chất trong hóa hữu cơ có nhóm chức cacbaldehyd: R-CHO. Tên aldehyd (aldehyde) gốc từ tiếng La Tinh alcohol dehydrogenatus có nghĩa: rượu đã được khử hyđrô.
 • Xeton: là một hợp chất hữu cơ, trong đó nhóm cacbonyl C=O liên kết trực tiếp với 2 gốc hydrocarbon. Công thức tổng quát R-CO-R’.
 • Axit cacboxylic: là một loại axit hữu cơ chứa nhóm chức cacboxyl, có công thức tổng quát là R-C(=O)-OH, đôi khi được viết thành R-COOHhoặc R-CO2H trong đó R- là gốc hydrocarbon no hoặc không no.

Các dạng bài tập hóa 11 – chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

 • Dạng 1: Bài tập về tính chất hóa học của Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
 • Dạng 2: Đồng phân, gọi tên Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
 • Dạng 3: Phản ứng tráng gương của Anđehit
 • Dạng 4: Bài tập về phản ứng cộng H2 của Anđehit
 • Dạng 5: Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn Anđehit
 • Dạng 6: Phản ứng oxi hóa hoàn toàn Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
 • Dạng 7: Dạng bài tập tính axit của axit cacboxylic
 • Dạng 8: Phản ứng este hóa
 • Dạng 9: Điều chế, nhận biết Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

 

BẠN NÊN ĐỌC:

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *