Bài tập tương lai đơn giúp củng cố kiến thức hiệu quả 1

Bài tập tương lai đơn giúp củng cố kiến thức hiệu quả

Với bài tập tương lai đơn giúp các bạn luyện tập và thực hành hi vọng rằng sẽ giúp ích cho các em học sinh củng cố kiến thức ngữ pháp tốt nhất, tạo bước đệm chinh phục điểm tiếng Anh cao như mong muốn nhé!

Thì tương lai đơn

Tương lai đơn là một thì của động từ được sử dụng để nói về những điều chưa xảy ra. Sử dụng tương lai đơn để nói về một hành động hoặc điều kiện sẽ bắt đầu và kết thúc trong tương lai.

Bài tập tương lai đơn

Bài tập tương lai đơn giúp củng cố kiến thức hiệu quả 2

I. Bài tập luyện tập

Bài tập 1: Viết các câu sau ở thì tương lai thể phủ định và nghi vấn

(I / answer / the question)

➤  ____________________________________

(she / read / the book)

➤  ____________________________________

(they / drink / beer)

➤  ____________________________________

(we / send / the postcard)

➤  ____________________________________

(Vanessa / catch / the ball)

➤  ____________________________________

(James / open / the door) ?

➤  ____________________________________

(we / listen / to the radio)

➤  ____________________________________

(they / eat / fish)

➤  ____________________________________

(you / give / me / the apple) ?

➤  ____________________________________

(the computer / crash)

➤  ____________________________________

Bài tập 2: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. She/ hope/ that/ Mary/ come/ party/ tonight.

…………………………………………………………………………

2. I/ finish/ my report/ 2 days.

…………………………………………………………………………

3. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam.

…………………………………………………………………………

4. You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

…………………………………………………………………………

5. you/ please/ give/ me/ lift/ station?

…………………………………………………………………………

Bài tập 3: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. They (do) ……………… it for you tomorrow.
 2. My father (call) ……………… you in 5 minutes.
 3. We believe that she (recover) ………………from her illness soon.
 4. I promise I (return) ……………… school on time.
 5. If it rains, he (stay) ……………… at home.

II. Bài tập thực hành

Bài tập tương lai đơn giúp củng cố kiến thức hiệu quả 3

Bài tập 1. Chuyển từ câu hỏi nghi vấn sang câu hỏi có từ để hỏi:

Ví dụ:

 • Will she be at the meeting? =>When will she be at the meeting?
 • Will David help me? => How will David help me?

Câu hỏi nghi vấn

Câu hỏi có từ để hỏi

1. Will I go?
2. Will you come early?
3. Will it be cold?
4. Will she dance?
5. Will he arrive soon?
6. Will we cook?
7. Will they leave?

Bài tập 2. Chọn đáp án đúng

 1. In two days, I ………………….. my results.
  1. will know                      B. would know                      C. will be knowing
 2. ‘There is the doorbell.’ ‘I ………………..’
  1. would go                       B. am going                            C. will go
 3. You …………………… the decision that you made today.
  1. will be regretting         B. will regret                          C. would regret
 4. We ………………….. what happened to her.
  1. would never know      B. will never know                C. will never be knowing
 5. The whole nation ……………….. proud of you.
  1. Is                                    B. will be                                C. would be
 6. That …………………. our gift to the school.
  1. will be                            B. would be                            C. will have been
 7. Kind words ………………….. others joy.
  1. will give             B. would give             C. will be giving
 8. This piece of wisdom ………………. you ten dollars.
  1. will cost             B. would cost                         C. will be costing
 9. You …………………… my position.
  A. will never understand
  B. would never understand
  C. never understand
 10. Someday I …………………… a novel.
 1. will be writing              B. will write                            C. would write
 1. I ……………………. this.
  1. will not permit             B. would not permit             C. will not be permitting
 2. He ……………………… the test.
  1. cannot pass                  B. will not pass                      C. will not be passing

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau

 1. A: “There’s someone at the door.”
  B: “I _________________________ (get) it.”
 1. Joan thinks the Conservatives ________________________ (win) the next election.
 2. A: “I’m moving house tomorrow.”
  B: “I _________________________ (come) and help you.”
 1. If she passes the exam, she _________________________ (be) very happy.
 2. I _________________________ (be) there at four o’clock, I promise.
 3. A: “I’m cold.”
  B: “I _________________________ (turn) on the fire.”
 1. A: “She’s late.”
  B: “Don’t worry she _________________________ (come).”
 1. The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.
 2. If you eat all of that cake, you _________________________ (feel) sick.
 3. They _________________________ (be) at home at 10 o’clock.
 4. I’m afraid I _________________________ (not / be) able to come tomorrow.
 5. Because of the train strike, the meeting _____________(not / take) place at 9 o’clock.
 6. A: “Go and tidy your room.”
  B: “I _________________________ (not / do) it!”
 1. If it rains, we _________________________ (not / go) to the beach.
 2. In my opinion, she _________________________ (not / pass) the exam.
 3. A: “I’m driving to the party, would you like a lift?”
  B: “Okay, I _________________________ (not / take) the bus, I’ll come with you.”
 1. He _________________________ (not / buy) the car, if he can’t afford it.
 2. I’ve tried everything, but he _________________________ (not / eat).
 3. According to the weather forecast, it ____________________ (not / snow) tomorrow.
 4. A: “I’m really hungry.”
  B: “In that case we _________________________ (not / wait) for John.”
 1. ____________________ (they / come) tomorrow?
 2. When ____________________ (you / get) back?
 3. If you lose your job, what ____________________ (you / do)?
 4. In your opinion, ____________________ (she / be) a good teacher?
 5. What time ____________________ (the sun / set) today?
 6. ____________________ (she / get) the job, do you think?
 7. ____________________ (David / be) at home this evening?
 8. What ____________________ (the weather / be) like tomorrow?
 9. There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?
 10. How ____________________ (he / get) here?

XEM THÊM:

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *