Tham khảo bài tập hóa hữu cơ 11 có Giải CHI TIẾT 1

Tham khảo bài tập hóa hữu cơ 11 có Giải CHI TIẾT

Những bài tập hóa hữu cơ 11 được tổng hợp từ chương 4 – Đại cương về hóa học hữu cơ dưới đây, chắc chắn sẽ giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình ôn tập và rèn luyện đạt được hiệu quả.

Bài tập hóa hữu cơ 11 cần chú ý

bài tập hóa hữu cơ 11

Bài 1

Chất nào sau đây là hiđrocacbon? Là dẫn xuất của hiđrocacbon?

 1. CH2O ;
 2. C2H5Br;
 3. CH2O2 ;
 4. C6H5Br;
 5. C6H6 ;
 6. CH3COOH.

Lời giải:

Hiđrocacbon là: e

Dẫn xuất của hiđrocacbon là chất còn lại a, b, c, d, g

Bài 2

Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng. Kết quả phân tích nguyên tố của metylơgenol cho thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản nhất, công thức phân tử của metylơgenol.

Lời giải:

Gọi công thức của o-metylơgenol là CxHyOz (x,y,z nguyên dương)

%O = 100% -(74,16 +7,86)% = 17,98%

Tham khảo bài tập hóa hữu cơ 11 có Giải CHI TIẾT 2

⇒ x:y:z = 11:14:2

⇒ Công thức đơn giản nhất là: C11H14O2

⇒ Ta có công thức phân tử là (C11H14O2)n

Ta có: M(C11H14O2)n = 178n = 178 ⇒ n=1

Công thứ phân tử là C11H14O2

Bài 3

Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau : CH2Cl2 (một chất), C2H4O2(ba chất), C2H4Cl2 (hai chất).

Lời giải:

Tham khảo bài tập hóa hữu cơ 11 có Giải CHI TIẾT 3

Bài 4

Chất X có công thức phân tử C6H10O4. Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất của X ?

 1. C3H5O2
 2. C6H10O4
 3. C3H10O2
 4. C12H20O8

Lời giải:

Đáp án A

C6H10O4 còn có thể viết (C3H5O2)2

Bài 5

Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của các đồng đẳng của ancol etylic có công thức phân tử C3H8O và C4H10O.

Lời giải:

Tham khảo bài tập hóa hữu cơ 11 có Giải CHI TIẾT 4

Bài 6

Cho các chất sau: C3H7-OH, C4H9-OH, CH3-O-C2H5, C2H5-O-C2H5. Những cặp chất nào có thể là đồng đẳng hoặc đổng phân của nhau?

Lời giải:

Gọi C3H7-OH (I), C4H9-OH (II), CH3-O-C2H5 (III), C2H5-O-C2H5 (IV)

Các chất đồng đẳng của nhau:

(I) và (II) đồng đẳng với ancol etylic

(III) và (IV) cùng là ete no đơn chức

Các chất đồng phân của nhau:

(I) và (III) cùng có CTPT là C3H8O

(II) và (IV) cùng có CTPT C4H10O

(Anco no đơn chức có đồng phân khác chức với ete)

Bài 7

Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách) ?

Tham khảo bài tập hóa hữu cơ 11 có Giải CHI TIẾT 5

Lời giải:

Phản ứng thế: a

Phản ứng cộng: b

Phản ứng tách: c,d

Bài 8

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau và cho biết các phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách).

 1. Etilen tác dụng với hiđro có Ni làm xúc tác và đun nóng.
 2. Đun nóng axetilen ở 600oC với bột than làm xúc tác thu được benzen.
 3. Dung dịch ancol etylic để lâu ngoài không khí chuyển thành dung dịch axit axetic (giấm ăn).

Lời giải:

Tham khảo bài tập hóa hữu cơ 11 có Giải CHI TIẾT 6

Bài 9

Chia 20,1 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5 làm 3 phần.

Phần 1: Tác dụng với Na dư thu được 0,448 lít H2 đktc.

Phần 2: Tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 0,2M đun nóng

Phần 3: (phần 3 và 2 có khối lượng bằng nhau) tác dụng với NaHCO3 dư thì có 1,344 lít khí bay ra(đktc). Khối lượng C2H5OH trong phần 1 có giá trị gần nhất với

 1. 0,48
 2. 0,67
 3. 0,55
 4. 0,74

Tỉ lệ khối lượng ancol trong phần 1: cả 3 phần tỉ lệ với số mol axit trong phần 1: cả 3 phần.

Tham khảo bài tập hóa hữu cơ 11 có Giải CHI TIẾT 7

Bài 10

X là một peptit mạch hở có 16 mắt xích (được tạo từ các a-amino axit no, hở, có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm –COOH). Để đốt cháy m gam X cần dùng 45,696 lít O2. Nếu lấy m gam X cho tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH rồi cô cạn cẩn thận thì thu được hỗn hợp chất rắn Y. Đốt cháy hoàn toàn Y trong bình chứa 12,5 mol không khí, toàn bộ khí sau phản ứng cháy được ngưng tụ hơi nước thì còn lại 271,936 lít hỗn hợp khí Z. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc, trong không khí có 1/5 thể tích O2 còn lại là N2. Giá trị gần nhất của m là?

 1. 42,5
 2. 43,0
 3. 43,5
 4. 44,0

Tham khảo bài tập hóa hữu cơ 11 có Giải CHI TIẾT 8

Bài 11

X,Y là 2 peptit mạch hở đều được tạo bởi các amino axit no, 1 nhóm -NH2(MX<MY). Đun nóng hỗn hợp A chứa X,Y bằng lượng NaOH vừa đủ, thu được 25,99 gam hỗn hợp 3 muối (trong đó muối Natri của axit glutamic chiếm 51,44% về thành phần khối lượng) và 0,12 mol H2O. Biết tổng số liên kết peptit trong X,Y là 6. Phần trăm khối lượng Y trong hỗn hợp A gần với giá trị nào sau đây?

 1. 46%
 2. 54%
 3. 42%
 4. 58%

Những bài tập hóa hữu cơ 11 trên là những bài tập được tổng hợp có hướng dẫn giải chi tiết, là bộ tài liệu có tác dụng tham khảo ôn tập cho học sinh và các thầy cô giáo trong quá trình giảng dạy.

XEM THÊM:

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *