ke-ve-ki-niem-dang-nho-bang-tieng-anh-co-dich

Bài luận: Kể về kỉ niệm đáng nhớ bằng tiếng Anh CÓ DỊCH

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, đều sẽ trải qua một vài kỉ niệm mà không thế quên được. Dù đó là kỉ niệm buồn hay vui, thì đó đều là những trải nghiệm về cảm xúc trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Chính vì thế mà có nhiều đề văn đã khai thác vấn đề này rất tốt, trong đó có đề văn: Kể về kỉ niệm đáng nhớ bằng tiếng anh (Talk about memorable memories in English) đang được nhiều bạn tìm kiếm. Dưới đây là mẹo để viết văn tiếng Anh cho các bạn!

Kể về kỉ niệm đáng nhớ bằng tiếng anh

Đề bài: Kể về kỉ niệm đáng nhớ bằng tiếng anh (Talk about memorable memories in English)

ke-ve-ki-niem-dang-nho-bang-tieng-anh

Mẫu viết bài luận tiếng Anh 1

  • Bài luận tiếng Anh
  • Bài dịch

Childhood is a time when everything is magical and pleasant. The possibility and dreams are vast and things become happier in childhood. Everybody has childhood memories and among them some are pleasant and some are sad. I have various childhood memories and I would like to talk about my childhood memory related to my first day at school.

I was about 5 years old when my parents got me admitted in a local school. I had a fascination of going to school from 3-4 years as I recall and when my father finally announced that I’ll get admitted in the coming January, I felt like being in heaven.

I imagined the school would be a great place and I would have lots of friends and I would study there. On the day, my parents took me to the school that I saw in the past many times from outside but never entered. After entering the school, I find myself anxious about everything.

I was unsure what to do, who to talk to, what to do when the teachers would ask questions and many such things. After my father submitted some necessary papers and fees to the admission department, they gave me new books, a temporary Identity Card and a syllabus. I started feeling comfortable after I found that some of our neighbouring kids were already in this very school and they came to me and talked to me. This took place in my hometown where I grew up and I had been to this school for the next 4 years.

To my surprise, one of the teachers asked my parents to leave me and told me to attend the classes. I was not at all prepared to join the class but I found I had little choice over that. My parents spent few times and advised me how to behave, how to listen to teachers and many more tips. After my parents abandoned me, I was frightened for few moments and sat at a corner of the class. The teacher asked to come forward and introduce myself. I found I was unable to walk and talk. But in few minutes my hesitation got away and I was talking about myself.

The teacher appreciated me and some of the new classmates came forward and greeted me. I started enjoying the class and teachers and found that I started loving my school. Later on, I got admitted in college, university and many other places but the memory of the first day at primary school was totally different and I still remember the day evidently.

Thời thơ ấu là thời gian mà mọi thứ đều kỳ diệu và dễ chịu. Khả năng và ước mơ là rất lớn và mọi thứ trở nên hạnh phúc hơn trong thời thơ ấu. Mọi người đều có ký ức tuổi thơ và trong số họ có một số dễ chịu và một số buồn. Tôi có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu và tôi muốn nói về ký ức tuổi thơ của tôi liên quan đến ngày đầu tiên ở trường.

Tôi khoảng 5 tuổi khi bố mẹ cho tôi nhập học ở một trường địa phương. Tôi đã có một niềm đam mê đến trường từ 3-4 năm khi tôi nhớ lại và khi cha tôi cuối cùng tuyên bố rằng tôi sẽ được nhận vào tháng một tới, tôi cảm thấy như đang ở trên thiên đường.

Tôi tưởng tượng trường học sẽ là một nơi tuyệt vời và tôi sẽ có rất nhiều bạn bè và tôi sẽ học ở đó. Vào ngày, bố mẹ tôi đưa tôi đến trường mà tôi đã thấy trong quá khứ nhiều lần từ bên ngoài nhưng không bao giờ vào. Sau khi vào trường, tôi thấy mình lo lắng về mọi thứ.

Tôi không chắc phải làm gì, nói chuyện với ai, làm gì khi giáo viên đặt câu hỏi và nhiều việc như vậy. Sau khi cha tôi nộp một số giấy tờ và lệ phí cần thiết cho bộ phận tuyển sinh, họ đưa cho tôi những cuốn sách mới, Chứng minh nhân dân tạm thời và một giáo trình. Tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái sau khi tôi thấy rằng một số đứa trẻ hàng xóm của chúng tôi đã ở trong ngôi trường này và chúng đã đến gặp tôi và nói chuyện với tôi. Điều này diễn ra ở quê tôi nơi tôi lớn lên và tôi đã đến trường này trong 4 năm tiếp theo.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, một trong những giáo viên đã yêu cầu bố mẹ rời xa tôi và bảo tôi tham gia các lớp học. Tôi hoàn toàn không chuẩn bị tham gia lớp học nhưng tôi thấy tôi có ít sự lựa chọn về điều đó. Bố mẹ tôi đã dành vài lần và khuyên tôi cách cư xử, cách lắng nghe giáo viên và nhiều lời khuyên khác. Sau khi bố mẹ bỏ rơi tôi, tôi đã hoảng sợ trong giây lát và ngồi ở một góc lớp. Giáo viên yêu cầu đi về phía trước và giới thiệu bản thân mình. Tôi thấy tôi không thể đi lại và nói chuyện. Nhưng trong vài phút, sự do dự của tôi biến mất và tôi đang nói về bản thân mình.

Giáo viên đánh giá cao tôi và một số bạn cùng lớp mới đã đến và chào đón tôi. Tôi bắt đầu thưởng thức lớp học và giáo viên và thấy rằng tôi bắt đầu yêu trường của mình. Sau này, tôi được nhận vào đại học, đại học và nhiều nơi khác nhưng ký ức về ngày đầu tiên ở trường tiểu học thì hoàn toàn khác và tôi vẫn còn nhớ ngày đó rõ ràng.

Mẫu viết bài luận tiếng Anh 2

  • Bài luận tiếng Anh
  • Bài dịch

The memorable day is different from person to person. My memorable day is the day when I went to school for the first time. In a word, my first day at school is the memorable day in my life. There are a lot of sweet memories of the day. I cannot remember the fix date of my first going to the school. But I can clearly remember the memories of the day. When I first went to school, I was six years old.

My mother proposed me that I needed to admit in the school one day. She said to me that I would go to school to admit the next day. I was excited to hear the amazing news. The news of my going to school was thrilling to me because for many days I was thinking about my new school, teachers and classmates. I excited because my dream is going to true. Truly speaking, I could not sleep well even a single moment at night because the next morning will be my first day of school life. My mother woke me early in the morning. She washed me very well, combed my hair and dressed in new clothes. Then I had breakfast and started for the school with her. The school was not very far from our home. Therefore, we walk there on foot. It took us half hour to reach the school. When I stepped inside the school compound I was amazed to see the many children. They running here and there, playing; talking to each other, gesturing etc. Some boys and girls were my same age. I felt happy finding some same age children.

I went to the school with my mother. It was really a thrilling experience for me. I was very excited to discover the new something. I was eagerly waiting for the day when I was gone to admit the school. At last, the expected days came to the door. It added a new dimension in my life. However, at first, I was taken to the Headmasters room. The headmaster was very friendly and gentle man. I liked him very much. His smiling face amused me very much. He asked me some question and I answered the entire questions correctly. He was pleased to me. Then he called a teacher to take to me in class. I entered the class first. For the first time I saw my classroom, classmates and teachers. I became familiar with my classmates and teachers. They receive me cordially.

In the end, the going to my first day at school is my most memorable days in my life. It is a sum of sweets memory. It will be ever fresh in my mind. It is a part of my life. I never forget the day.

Ngày đáng nhớ khác nhau từ người này sang người khác. Ngày đáng nhớ của tôi là ngày đầu tiên tôi đến trường. Nói một cách dễ hiểu, ngày đầu tiên ở trường là ngày đáng nhớ trong đời. Có rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào trong ngày. Tôi không thể nhớ ngày sửa chữa của lần đầu tiên đến trường. Nhưng tôi có thể nhớ rõ những kỷ niệm trong ngày. Khi tôi mới đi học, tôi đã sáu tuổi.

Một ngày nọ, mẹ tôi đề nghị tôi cần phải nhận vào trường. Cô ấy nói với tôi rằng tôi sẽ đến trường để thừa nhận vào ngày hôm sau. Tôi rất phấn khích khi nghe những tin tức tuyệt vời. Tin tức về việc tôi đi học rất ly kỳ đối với tôi vì trong nhiều ngày tôi đã nghĩ về trường học mới, giáo viên và bạn học của tôi. Tôi vui mừng vì giấc mơ của tôi sẽ thành hiện thực. Thực sự, tôi không thể ngủ ngon dù chỉ một khoảnh khắc vào ban đêm vì sáng hôm sau sẽ là ngày đầu tiên đi học. Mẹ tôi đánh thức tôi vào sáng sớm. Cô ấy tắm rửa cho tôi rất tốt, chải tóc và mặc quần áo mới. Sau đó tôi ăn sáng và bắt đầu đến trường với cô ấy. Trường học không xa nhà của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đi bộ ở đó trên bàn chân. Chúng tôi mất nửa giờ để đến trường. Khi tôi bước vào khu tập thể, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy nhiều trẻ em. Họ chạy ở đây và chơi, chơi; nói chuyện với nhau, cử chỉ v.v … Một số chàng trai và cô gái bằng tuổi tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi tìm thấy một số trẻ em cùng tuổi.

Tôi đã đi đến trường với mẹ tôi. Đó thực sự là một kinh nghiệm ly kỳ đối với tôi. Tôi đã rất phấn khích để khám phá những điều mới. Tôi đã háo hức chờ đợi ngày tôi đi học để nhận vào trường. Cuối cùng, những ngày mong đợi đã đến. Nó đã thêm một chiều hướng mới trong cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, lúc đầu, tôi được đưa đến phòng Headmasters. Thầy hiệu trưởng rất thân thiện và hiền lành. Tôi rất thích anh ấy. Khuôn mặt tươi cười của anh khiến tôi rất thích thú. Anh ấy hỏi tôi một số câu hỏi và tôi đã trả lời đúng toàn bộ câu hỏi. Anh hài lòng với tôi. Sau đó, anh gọi một giáo viên đưa tôi đến lớp. Tôi vào lớp trước. Lần đầu tiên tôi thấy lớp học, bạn học và giáo viên của mình. Tôi trở nên quen thuộc với các bạn cùng lớp và giáo viên của tôi. Họ tiếp tôi thân ái.

Cuối cùng, việc đi đến ngày đầu tiên ở trường là những ngày đáng nhớ nhất trong đời. Nó là một tổng hợp của bộ nhớ đồ ngọt. Nó sẽ luôn tươi mới trong tâm trí tôi. Đó là một phần của cuộc sống của tôi. Tôi không bao giờ quên ngày.

 

Mẹo để viết bài luận tiếng anh theo chủ đề

Khi bạn được yêu cầu nói về bất kỳ kỉ niệm nào từ thời thơ ấu mà bạn vẫn còn nhớ. Khỉ này không phải là một kỉ niệm lớn như thành công về thể thao hay đến thăm một địa điểm nổi tiếng. Bạn cũng có thể nói về hầu hết mọi thứ mà bạn nghĩ là thú vị và bạn có thể mô tả thoải mái.

cach-viet-mot-bai-van-bang-tieng-anh

Cố gắng nói về một cái gì đó mà bạn sẽ có thể nói trôi chảy. Trong khi ở giai đoạn 1-2 phút cho bài luận, nhiều điều từ thời thơ ấu của bạn có thể nổi bật lên trong tâm trí bạn. Nhưng chọn điều mà bạn sẽ có thể nói chi tiết nhất.

Một số điều đơn giản mà chúng ta thường kể về kỉ niệm đáng nhớ bằng tiếng anh và danh sách này được tạo ra để giúp chúng ta có được một số ý tưởng để nói về chúng.

Nguồn tham khảo: www.ielts-mentor.com

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *